Όροι χρήσης

Tελευταία ανανέωση όρων χρήσεως: 12/01/2015

 

Οι παρακάτω όροι χρήσεως αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας vresgiatro.gr ( εφεξής «Ιστοσελίδα») από συνεργαζόμενο - εγγεγραμμένο ιατρό. Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία VresGiatro (στο εξής «Εταιρεία»), στην οποία και ανήκει αποκλειστικώς, Η χρήση της Ιστοσελίδας από συνεργαζόμενο – εγγεγραμμένο ιατρό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του ιατρού και συνεπάγεται την πλήρη, ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμφωνία εκ μέρους του των παρακάτω όρων χρήσεως και των όρων της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Χρήση της Ιστοσελίδας μας και εγγραφή σε αυτή από το συνεργαζόμενο ιατρό σημαίνει αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του με τους παρόντες όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε. Παρακαλούμε, εφόσον επιθυμείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας όπως διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς.

 

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

 

Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνεπάγεται αυτοδικαίως ότι ως συνεργαζόμενος – εγγεγραμμένος ιατρός συμφωνείτε και αποδέχεστε αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Ο συνεργαζόμενος – εγγεγραμμένος ιατρός της Ιστοσελίδας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την εγγραφή στην Ιστοσελίδα και πριν από τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οιασδήποτε διαφωνίας του οφείλει να μην προχωρήσει σε εγγραφή και να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας. Διαφορετικά τεκμαίρεται αμαχήτως ότι τους αποδέχεται και ότι παραχωρεί τη συναίνεση, συγκατάθεση και έγκρισή του σ’αυτούς. Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιεί ή ανανεώνει τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν. Πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή των παρόντων όρων χρήσης από τη μεριά της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να ενημερώνει τους συνεργαζόμενους - εγγεγραμμένους ιατρούς εκ των προτέρων με ειδικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email) για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων αλλαγών και να ζητά εκ νέου την πλήρη,ανεπιφύλακτη αποδοχή,συγκατάθεση και έγκρισή τους σε αυτούς.  Σε περίπτωση, κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας

 

2. Όταν ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός αποστέλλει πληροφορίες προς την Ιστοσελίδα με τη συμπλήρωση των σχετικών online φορμών ή την αποστολή email, για την εξυπηρέτηση ενός αιτήματος ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας από την Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που παρέχει - συμπληρώνει ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός για την εξυπηρέτηση του αιτήματός του θεωρούνται εμπιστευτικές και μεταβιβάζονται μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια σύμφωνα με το νόμο αρχή ή αρχές, σε περίπτωση που η από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό χρήση αντίκειται στους κανόνες χρήσης της Ιστοσελίδας και εν γένει την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση της Ιστοσελίδας από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι πληροφορίες του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού αυτού καθώς και η ΙΡ διεύθυνσή του θα μπορούν να αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον αυτό απαιτηθεί για την προστασία δικαιωμάτων της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση αποστολής στοιχείων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει αυτά να μην αντιβαίνουν στην ελληνική νομοθεσία και τα χρηστά ήθη για τη χρήση του διαδικτύου εν γένει καθώς και να μην είναι αλλοιωμένα από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό που προβαίνει στη δημοσίευση τους ή εν γνώσει του από άλλους. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Ιστοσελίδα χωρίς καμία αξίωση έναντι της Ιστοσελίδας από τον εγγεγραμένο – συνεργαζόμενο ιατρό που τα παρέχει. Κάθε εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός είναι υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τους διακομιστές ή τα δίκτυά μας, ή με τρόπους, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη χρήση και στην εκμετάλλευση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άλλο επισκέπτη-χρήστη. Απαγορεύεται στον εγγεγραμμένο  - συνεργαζόμενο ιατρό να κάνει παράνομη κατάχρηση των υπηρεσιών μας προγραμματίζοντας ιατρική επίσκεψη με ασθενή, το οποίο δεν προτίθεται, είτε να τηρήσει είτε να ακυρώσει με βάση τις λειτουργικές διαδικασίες και δυνατότητες, που παρέχει η Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται επίσης στον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό να δημιουργεί ψεύτικους λογαριασμούς με δόλιες προθέσεις, να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών με οποιοδήποτε τρόπο. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ικανοποίησή της για κάθε ζημία του από την παραβίαση των άνω απαγορεύσεων από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό και να προβεί σε οποιαδήποτε σχετική νομική ενέργεια, διαδικασία και λήψη νόμιμων διορθωτικών εξώδικων ή δικαστικών μέτρων με στόχο την αποτροπή παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Τα οιαδήποτε έξοδα για τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν οι εγγεγραμμένοι - συνεργαζόμενοι ιατροί της Ιστοσελίδας στους ασθενείς - χρήστες της υπηρεσίας βαρύνουν αποκλειστικά τους ασθενείς - χρήστες κατόπιν της συμφωνίας τους με τους εκάστοτε εγγεγραμμένους – συνεργαζόμενους ιατρούς.

 

3. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός έχει την ευκαιρία να απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις ή προσωπικά σχόλια ασθενών – χρηστών, που δεν είναι σε δημόσια θέα. Ο ιατρός οφείλει να δίνει τις απαντήσεις του με υπευθυνότητα και να είναι σαφείς και ειλικρινείς. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός φέρει ατομικά την ευθύνη για χρήση από τον ίδιο τυχόν ανάρμοστων εκφράσεων και άσκοπης προσωπικής κριτικής ή/και αθέμιτων – προσβλητικων σχολίων. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της αφαίρεσης απαντήσεων - σχολίων των εγγεγραμμένων – συνεργαζόμενων ιατρών μετά από σχετική καταγγελία για ανάρμοστη χρήση της ιστοσελίδας χωρίς να φέρει πάντως ευθύνη το ίδιο για οποιαδήποτε παράλειψη ή καθυστέρηση στην αφαίρεση τους.

 

4. Οι πληροφορίες και παρουσιάσεις εγγεγραμμένων – συνεργαζόμενων ιατρών που παρέχονται σε δημόσια θέα στην Ιστοσελίδα, εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και δεν είναι δυνατόν να υποκαταστήσουν τη διάγνωση – θεραπεία, κλινική εξέταση και συμβουλή των εξειδικευμένων επαγγελματιών ιατρών. Καμία δημόσια δήλωση ή δημόσια ανάρτηση στην Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εκλαμβάνεται, ότι είναι άσκηση της ιατρικής ή παροχή ιατρικής φροντίδας. Η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για το επιστημονικό περιεχόμενο των δημόσιων πληροφοριών και παρουσιάσεων των εγγεγραμμένων – συνεργαζόμενων ιατρών. Η Ιστοσελίδα δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

 

 

 

5. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα κανενός εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού σε καμία δεδομένη στιγμή. Η δημόσια αναρτημένη μέσω της Ιστοσελίδας μας διαθεσιμότητα των εγγεγραμμένων - συνεργαζόμενων ιατρών της Ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των ιατρών. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για ακυρώσεις ή ανεκπλήρωτες ιατρικές επισκέψεις είτε από τη μεριά του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού είτε από τη μεριά του επισκέπτη – εγγεγραμμένου χρήστη ή για οποιουδήποτε είδους ζημία προκύψει στον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό από αυτές. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός της Ιστοσελίδας στο πλαίσιο της κράτησης ιατρικής επίσκεψης μέσα από την Ιστοσελίδα ή και ανεξάρτητα από αυτήν, δύναται να έρχεται σε προσωπική επαφή με επισκέπτες – χρήστες της υπηρεσίαςτης Ιστοσελίδας, για ιατρική πληροφόρηση, ιατρική συμβουλή, ιατρική διάγνωση, ιατρική θεραπεία.Η Ιστοσελίδα δε φέρει κανενός είδους ευθύνη για την επικοινωνία αυτή μεταξύ εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού και επισκέπτη – χρήστη της υπηρεσίας της Ιστοσελίδας.

 

6. Η χρήση των πληροφοριών και παρουσιάσεων της Ιστοσελίδας από εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ίδιου. Για τον λόγο αυτό, η Ιστοσελίδα δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες, διακοπές, ή φθορές οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών σχετίζονται με την ιστοσελίδα του. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνος για την πρόσβαση στους προσωπικούς του λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα, καθώς και για την διασφάλιση των κωδικών πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.Ο ίδιος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο, τη χρήση, την διαχείριση και την πρόσβαση των κωδικών ενεργοποίησης καθώς και των κωδικών πρόσβασης.

 

7. Στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας καταγράφονται όλα τα δεδομένα από τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες – επισκέπτες της και από τους εγγεγραμμένους – συνεργαζόμενους ιατρούς. Ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες,που προϋποθέτουν άνοιγμα της βάσης δεδομένων μας: α) να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των e-mails επικοινωνίας και των ερωτήσεων - απαντήσεων προς τους επισκέπτες – χρήστες της υπηρεσίας, ύστερα από καταγγελίες για ανάρμοστη χρήση της Ιστοσελίδας, β) να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτού και να αποφασίσει κατά τη διακριτική του ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση μιας τέτοιας επικοινωνίας, γ) να αποσύρει επικοινωνίες και αποσταλλέντα από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό δεδομένα και πληροφορίες, που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας, δ) να διαγράψει εγγεγραμμένους – συνεργαζόμενους ιατρούς, όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της Ιστοσελίδας μετά από σχετική προειδοποίηση τους.

 

8. Καμιά πληροφορία την οποία αποκτά ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός από την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της, δε δημιουργεί καμιά εγγύηση ή υποχρέωση της Ιστοσελίδας, εφόσον αυτή δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους χρήσεως.

 

9. Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων. Μπορεί επίσης να επιλέγει και να δίνει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, σύμφωνα με τους όρους αναζήτησης που εισάγει ο επισκέπτης - χρήστης, να επιτρέπει στους διαφημιζόμενούς του να απαντήσουν στην αναζήτηση ορισμένων όρων με διαφημίσεις ή με το περιεχόμενο των χορηγών. Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν συνυπογράφει το περιεχόμενο από ιστοσελίδες τρίτων, δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Έτσι, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη-χρήση τους, ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει, ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή ότι εγγυάται για αυτά. Η Ιστοσελίδα δεν έχει καμία ευθύνη για οιουδήποτε είδους επικοινωνία του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού με τους τρίτους - παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα και για την οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για το περιεχομένου τρίτων διαδικτυακών τόπων, διαδικτυακών τόπων που είναι μέσα σε πλαίσιο της Ιστοσελίδας, διαδικτυακών τόπων που μπορεί να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε πρόκειται για αποτέλεσμα αναζήτησης, είτε για διαφημίσεις τρίτων και δεν αντιπροσωπεύει το περιεχόμενο ή την εγκυρότητά τους. Η χρήση ιστοσελίδων τρίτων γίνεται με ευθύνη των εγγεγραμμένων – συνεργαζόμενων ιατρών και υπάγεται στους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών.

 

10. Η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση, αν επισημανθούν σφάλματα από τον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό, να καταβληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια για την διόρθωσή τους. Παρόλα αυτά ο ιατρός χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη οποιαδήποτε στοιχεία και υλικό που είναι διαθέσιμα και εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους και η Ιστοσελίδα δε φέρνει ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) που μπορεί να επέλθει σε οποιονδήποτε από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή και στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτήν. Ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση των εγγεγραμμένων – συνεργαζόμενων ιατρών, η Ιστοσελίδα δύναται να πραγματοποιήσει αλλαγές και βελτιώσεις που κατά την κρίση του θα καταστήσουν ευχερέστερη τη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

 

11.  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, επεξεργασίας ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε άλλα πρόσωπα. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

 

Ο συνεργαζόμενος – εγγεγραμμένος ιατρός κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, επεξεργάζεται ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Εξαιρείται μόνο η περίπτωση της αποθήκευσης – αντιγραφής των στοιχείων της προσωπικής σελίδας – προσωπικού προφίλ του συνεργαζόμενου - εγγεγραμμένου ιατρού στην Ιστοσελίδα σε απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική μόνο και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από την Ιστοσελίδα, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

12. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός αποδέχεται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτόν τον ίδιο με την υποβολή του ερωτήματος και του προσωπικού του ιστορικού, από το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, ο οποίος δικαιούται να τα γνωστοποιεί σε τρίτα πρόσωπα (ασθενείς – χρήστες της υπηρεσίας) με τον αποκλειστικό σκοπό της ορθής και καλής λειτουργίας - παροχής των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αποστολής των σχετικών απαντήσεων. Περαιτέρω ο διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού και των ασθενών του – χρηστών της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, υποχρεούμενος στην τήρηση των διατάξεων του Ν. 2225/1994 και του Π.Δ. 47/2005 για την άρση του απορρήτου αυτού προς κάθε δικαστική αρχή, για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών αδικημάτων και για κάθε αναφερόμενο στο νόμο λόγο, αφού τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

 

13. Ο διαχειριστής  της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να καταγράφει καθημερινά τα ανώνυμα δεδομένα των ιατρικών επισκέψεων που κλείνονται μέσω της Ιστοσελίδας, μη προσωποποιημένα και μη ταυτοποιημένα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο λόγος της επίσκεψης, η διάγνωση του ιατρού, η αγωγή που ο ιατρός συνέστησε στον ασθενή, το φύλο του ασθενούς, η ηλικία του ασθενούς, η ειδικότητα του ιατρού, η περιοχή και ο χρόνος πραγματοποίησης της ιατρικής επίσκεψης. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά ότι τα στοιχεία αυτά, πάντα μη ταυτοποιημένα και μη προσωποιημένα, μπορουν να χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς από την ίδια την Εταιρεία ή από τρίτους, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει για το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

 

14. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser του πελάτη από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή του πελάτη. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημα του υπολογιστή του πελάτη και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του, αλλά καθιστούν επίσης την πλοήγησή του  στο web ευκολότερη, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις του. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα του πελάτη. Τα παραπάνω cookies δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά ο χρήστης έχει συνήθως τη δυνατότητα να ρυθμίσει τον browser του, ώστε να τα αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί τις περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

 

15. Οι πληροφορίες που φιλοξενούνται στην Ιστοσελίδα παρέχονται από τους ιατρούς, είναι ακριβείς, αντικειμενικές και αποσκοπούν στην ενημέρωση του κοινού και είναι σύμφωνες με τα άρθρα 17 και 18 του κώδικα Δεοντολογίας καθώς αποβλέπουν αποκλειστικά και μόνο στη διευκόλυνση των ασθενών στο κλείσιμο ιατρικής επίσκεψης ανάλογα με την περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και τις ώρες που τον εξυπηρετούν Η Ιστοσελίδα παρέχει απλώς τη δυνατότητα φιλοξενίας προσωπικών ιστοσελίδων των ιατρών και διευκολύνει την επαφή ιατρών και ασθενών. 

 

16. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αιτηθεί την αποχώρηση – διαγραφή του από την Ιστοσελίδα. Το αίτημα του μπορεί να αφορά είτε προσωρινή απενεργοποίηση από την υπηρεσία είτε μόνιμη διαγραφή από αυτή. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το αίτημα του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός αιτηθεί τη μόνιμη διαγραφή του από την υπηρεσία, η Ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαγράψει όλα τα δεδομένα του ιστορικού του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού από τη βάση δεδομένων της υπηρεσίας, να μην κρατήσει αντίγραφο αρχείο από τα προς διαγραφή δεδομένα του εγγεγραμμένου – συνεργαζόμενου ιατρού και να μην κάνει ποτέ στο μέλλον οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε από αυτά.

 

17. Ο εγγεγραμμένος – συνεργαζόμενος ιατρός της Ιστοσελίδας δεν επιβαρύνεται με έξοδα εγγραφής κατά την εγγραφή του στην υπηρεσία και με έξοδα κατά τη διάρκεια χρήσης των όλων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, οι οποίες και του παρέχονται από την Εταιρεία δωρεάν. Ρητά συμφωνείται με το παρόν ότι υπηρεσίες επιπλέον της δωρεάν χρήσης της Ιστοσελίδας, που η Εταιρεία δύναται να προσφέρει στον εγγεγραμμένο – συνεργαζόμενο ιατρό στο πλαίσιο του Ιατρικού Δικτύου VresGiatro δύνανται να αποπληρωθούν μέσω του αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος της Ιστοσελίδας κατόπιν επιλογής του συνεργαζόμενου – εγγεγραμμένου ιατρού ως ανεξάρτητες υπηρεσίες από τη δωρεάν χρήση της Ιστοσελίδας.

 

18. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

 

19. Η χρήση της Ιστοσελίδας, όλες οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο της υπόκεινται στους ανωτέρω όρους χρήσεως. Αν ο συνεργαζόμενος – εγγεγραμμένος ιατρός θεωρεί τους όρους αυτούς μη αποδεκτούς για τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλείται να μην κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από το συνεργαζόμενο – εγγεγραμμένο ιατρό συνιστά πλήρη αποδοχή, συναίνεση, συγκατάθεση έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του χρήστη, όλων των παρόντων όρων χρήσεως και των όρων της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

20. Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας ο συνεργαζόμενος – εγγεγραμμένος ιατρός μπορεί να απευθύνεται στην Εταιρεία στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 

Τηλ.: 2107210830.

 

E-mail: info@vresgiatro.gr.

 

Έδρα: Γ. Σισίνη 6, Τ.Κ.11528.

 

 

Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι ΔΕ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ.